สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 "สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดกำจัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน

กิจกรรม : ประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 "สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดกำจัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน
วันที่ 28/03/2018 - 30/03/2018
งบประมาณที่ตั้งไว้ 148,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 60 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา จังหวัดพังงา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดกระบี่ จังหวัดระนอง จังหวัดสตูล
จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดภูเก็ต
รายละเอียดกิจกรรม :
1.กล่าวต้อนรับและกล่าววัตถุประสงค์ ของเวทีห้องย่อยจริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะทางสังคม
2.เวทีเสวนา “จริยธรรมสำคัญและจำเป็นต่อการสื่อสารอย่างไร โดยเฉพาะการ สื่อสารด้านสุขภาวะ โดยสื่อชุมชนท้องถิ่น”
ผู้ร่วมเสวนา
1. ผศ.จารียา อรรถอนุชิต อาจารย์ประจำคณะวิทยาการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
2. น.ส. ยะห์ อาลี สื่อโซเชียล ประชาสังคมสื่อชายแดนใต้
3. นายทวีศักดิ์ ปิยะวิสุทธิกุล ผู้ประกอบการวิทยุชุมชน จ.พังงา
4. นายชัยพร จันทร์หอม ปราชญ์ชาวบ้านผู้ใช้ประโยชน์จากสื่อ
ดำเนินการเสวนา โดย นายเจริญ ถิ่นเกาะแก้ว
3.แบ่งกลุ่มย่อย world café method 4 กลุ่ม
1.จริยธรรมสื่อที่พึงประสงค์
2.(คุณลักษณะ)รูปแบบการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
3.เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ควรมีกลไกการสื่ออย่างไร
4.รูปธรรมของการเปลี่ยนแปลงจากการสื่อสาร
4.แลกเปลี่ยนเพื่อหาฉันทามติร่วมเพื่อกำหนดเป็นข้อเสนอ(จากเอกสารร่างประกอบ)เพื่อเป็นข้อเสนอต่อหน่วยงานภาคี สสส. สปสช. สช. สธ. พอช.