สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เวทีสาธารณะ“คนเมืองตรังบ้านโคกออกร่วมจัดการชุมชนอยู่ดีมีสุข”

กิจกรรม : เวทีสาธารณะ“คนเมืองตรังบ้านโคกออกร่วมจัดการชุมชนอยู่ดีมีสุข”
วันที่ 19/03/2018 - 19/03/2018
งบประมาณที่ตั้งไว้ 21,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 1.ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
2.นักพัฒนาชุมชน อบต.หาดสำราญ
3.เครือข่ายชุมชนเขาป่านาเล
4.เครือข่ายสื่อสร้าสุขจังหวัดตรัง
5.เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านหวี
6.เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านโคกออก
7.เครือข่ายกลุ่มซ่อมมือเพื่อสุขภาพบ้านโคกออก
8.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รายละเอียดกิจกรรม :
เป็นเวทีสาธารณะ"คนเมืองตรัง บ้านโคกออก ร่วมจัดการ ชุมชนอยู่ดีมีสุข"