สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 8

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
17 ต.ค. 62 การ coaching ทีมระดับเขต ให้สามารถสนับสนุนการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ 0 0.00 -
17 ต.ค. 62 การ coaching ทีมระดับพื้นที่ ให้สามารถสนับสนุนผู้เสนอโครงการในการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตามโครงการ ทั้งในขั้นตอนการจัดทำแผนกองทุนตำบลฯ พัฒนาโครงการและการติดตาม 0 537,800.00 -
18 ต.ค. 62 การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ อย่างน้อย 3 ครั้งต่อ พชอ. 0 0.00 -
6 ธ.ค. 62 การประชุมชี้แจงทีมระดับเขตให้เข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน 25 55,000.00 47,866.00
7 ก.พ. 63 การประชุมcoaching ทีมระดับพื้นที่จังหวัดเลยเพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสุขภาวะประชาชนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและกรรมการ พชอ. 57 27,300.00 29,316.00
20 ก.พ. 63 การประชุมปฏิบัติการจัดทำโครงการและพิจารณาคุณภาพโครงการ 246 82,144.00 81,454.00
6 มี.ค. 63 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการกองทุนประกันสุขภาพท้องถิ่น 40 21,700.00 18,824.00
19 มี.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพระดับพื้นที่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนงานโครงการ 40 18,576.00 18,656.00
20 มี.ค. 63 ประชุมพัฒนาแผนปฏิบัติงานสนับสนุนการพัฒนาแผนงานโครงการ ครั้งที่2 20 28,000.00 20,512.00
4 มิ.ย. 63 ประชุมทีมระดับพื้นที่ในการจัดทำแผนพัฒนาข้อเสนอโครงการ 10 4,800.00 4,748.00
5 มิ.ย. 63 ประชุมทีมระดับพื้นที่ในการจัดทำแผนพัฒนาข้อเสนอโครงการ 10 6,000.00 5,464.00
9 มิ.ย. 63 ประชุมติดตามแผนงานโครงการและการลงบันทึกโครงการในระบบออนไลน์ 20 23,400.00 23,356.00
19 มิ.ย. 63 ประชุมทีมปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการกองทุนผ่านระบบออนไลน์ 40 13,000.00 13,000.00
24 มิ.ย. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพสุขภาพท้องถิ่น 80 20,000.00 20,000.00
25 มิ.ย. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 70 44,200.00 44,148.00
15 ก.ค. 63 ประชุมทีมปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร 70 35,800.00 34,296.00
16 ก.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานและผู้ขอรับทุนสนับสนุนโครงการ 55 22,500.00 21,448.00
18 ส.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเขียนแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และการลงบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ 1200 47,400.00 45,434.00
25 ส.ค. 63 การประชุมชี้แจงนโยบายแก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.) คณะทำงานบริหารจัดการกองทุนเพื่อเชื่อมโยงบูรณาการ 60 12,000.00 12,000.00
26 ส.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.)ระดับอำเภอ ระดับตำบล(พชต.)และพัฒนาศักยภาพผู้จัดทำแผนงาน/โครงการ 98 35,500.00 35,484.00
19 ม.ค. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานโครงการและการอบรมการบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการ 50 34,500.00 33,132.00
5 มี.ค. 64 การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับเขตกองทุนสุขภาพตำบลคุณภาพเพื่อบันทึกแผนงานโครงการ 65 66,750.00 61,258.00
22 มี.ค. 64 - 24 พ.ค. 64 สรุปบทเรียนติดตามบทเรียนการดำเนินงานกองทุน 15 30,000.00 30,000.00
24 มี.ค. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับแผนงานโครงการกองทุนเป็นวาระอำเภอ อำเภอปลาปาก จ.นครพนม 50 32,000.00 30,266.00
26 มี.ค. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับแผนงานโครงการกองทุนเป็นวาระอำเภอ อำเภอด่านซ้าย จ.เลย 60 40,000.00 28,886.00
1 - 30 เม.ย. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับแผนงานโครงการกองทุนเป็นวาระอำเภอ อำเภอศรีวิไล จ.บึงกาฬ 30 25,000.00 7,500.00
1 - 30 เม.ย. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับแผนงานโครงการกองทุนเป็นวาระอำเภอ อำเภอศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 75 42,000.00 19,500.00
1 - 30 เม.ย. 64 ประชุมติดตามการยกระดับแผนงานโครงการกองทุน 20 20,000.00 5,000.00
19 เม.ย. 64 - 21 พ.ค. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับแผนงานโครงการกองทุนเป็นวาระอำเภอ อำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร 80 45,000.00 16,500.00
28 พ.ค. 64 การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลและบทเรียนการดำเนินงาน 150 107,500.00 40,092.00
รวม 2,736 1,477,870.00 27 748,140.00