สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 8

ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานโครงการและการอบรมการบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการ19 มกราคม 2564
19
มกราคม 2564รายงานจากพื้นที่ โดย สิริลักษณ์ เขต 8
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงการดำเนินงานและการฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กิจกรรมชี้แจงโครงการ และฝึกปฏิบัติการบันทึกแผนงานโครงการ
ผลลัพธ์ ในระหว่างการฝึกปฏิบัติมีการซักถาม และผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจ และได้ทดลองบันทึกโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุน