สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการกองทุนประกันสุขภาพท้องถิ่น

กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการกองทุนประกันสุขภาพท้องถิ่น
วันที่ 06/03/2020 - 06/03/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 21,700.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 40 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโครงการกองทุนประกันสุขภาพท้องถิ่น และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.
รายละเอียดกิจกรรม :
เพื่อพัฒนาศักยภาพการบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการจากกองทุนประกันสุขภาพท้องถิ่นให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา