สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลและบทเรียนการดำเนินงาน

กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลและบทเรียนการดำเนินงาน
วันที่ 28/05/2021 - 28/05/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 107,500.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 150 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ตัวแทน สสอ. ตัวแทน รพ.สต. อปท. กรรมการกองทุนสุขภาพตำบล
รายละเอียดกิจกรรม :
สรุปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่