สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 8

ประชุมทีมปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการกองทุนผ่านระบบออนไลน์

ประชุมทีมปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการกองทุนผ่านระบบออนไลน์

19 มิถุนายน 2563
สิริลักษณ์ เขต 8สิริลักษณ์ เขต 8
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมทีมปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนงาน โครงการกองทุนผ่านระบบออนไลน์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลของกองุทน และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. สามารถลงบันทึกแผนงาน โครงการเพื่อขอรับทุนจากกองทุนสุขภาพตำบล ผลลัพธ์  คาดหวังมีการใช้เว็บไซต์ในการพัฒนาแผนงาน โครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 11,500.00 1,500.00 0.00 0.00 13,000.00 lock_open