สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 8

ประชุมทีมปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการกองทุนผ่านระบบออนไลน์19 มิถุนายน 2563
19
มิถุนายน 2563รายงานจากพื้นที่ โดย สิริลักษณ์ เขต 8
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมทีมปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนงาน โครงการกองทุนผ่านระบบออนไลน์

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลของกองุทน และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. สามารถลงบันทึกแผนงาน โครงการเพื่อขอรับทุนจากกองทุนสุขภาพตำบล ผลลัพธ์  คาดหวังมีการใช้เว็บไซต์ในการพัฒนาแผนงาน โครงการ