สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 8

การประชุมcoaching ทีมระดับพื้นที่จังหวัดเลยเพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสุขภาวะประชาชนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและกรรมการ พชอ.

การประชุมcoaching ทีมระดับพื้นที่จังหวัดเลยเพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสุขภาวะประชาชนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและกรรมการ พชอ.

7 กุมภาพันธ์ 2563
สิริลักษณ์ เขต 8สิริลักษณ์ เขต 8
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมcoaching ทีมระดับพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสุขภาวะประชาชนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น และกรรมการ พชอ.

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต  มีการรับรู้เรื่องโครงการกลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการพชอ. ประธานกองทุน เลขานุการกองทุน เลขานุการคณะกรรมการ พชต. โรงเรียน ในพื้นที่เป้าหมาย รับรู้โครงการและยินดีเข้าร่วมโครงการ ผลลัพธ์  มีข้อตกลงร่วมกันว่าจะพัฒนาคุณภาพแผนงานโครงการให้มีความเชื่อมโยงกับวาระประเด็น พชอ.เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,500.00 0.00 23,204.00 1,000.00 612.00 0.00 29,316.00 lock_open