สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 8

การประชุมcoaching ทีมระดับพื้นที่จังหวัดเลยเพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสุขภาวะประชาชนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและกรรมการ พชอ.7 กุมภาพันธ์ 2020
7
กุมภาพันธ์ 2020รายงานจากพื้นที่ โดย สิริลักษณ์ เขต 8
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

การประชุมcoaching ทีมระดับพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสุขภาวะประชาชนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น และกรรมการ พชอ.

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต  มีการรับรู้เรื่องโครงการกลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการพชอ. ประธานกองทุน เลขานุการกองทุน เลขานุการคณะกรรมการ พชต. โรงเรียน ในพื้นที่เป้าหมาย รับรู้โครงการและยินดีเข้าร่วมโครงการ ผลลัพธ์  มีข้อตกลงร่วมกันว่าจะพัฒนาคุณภาพแผนงานโครงการให้มีความเชื่อมโยงกับวาระประเด็น พชอ.เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน