สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมติดตามการยกระดับแผนงานโครงการกองทุน

กิจกรรม : ประชุมติดตามการยกระดับแผนงานโครงการกองทุน
วันที่ 01/04/2021 - 30/04/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 20,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย รพ.สต./กรรมการกองทุน/อสม./ชมรม/โรงเรียน
รายละเอียดกิจกรรม :
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางในการยกระดับแผนงานโครงการ