สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมทีมปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการกองทุนผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรม : ประชุมทีมปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการกองทุนผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 19/06/2020 - 19/06/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 13,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 40 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกองทุน และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และผู้ประสานพื้นที่
รายละเอียดกิจกรรม :
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ทีมปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น