สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานและผู้ขอรับทุนสนับสนุนโครงการ

กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานและผู้ขอรับทุนสนับสนุนโครงการ
วันที่ 16/07/2020 - 16/07/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 22,500.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 55 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ คณะทำงานกองทุน/ เจ้าหน้าที่จากหน่วยบริการผู้ขอรับทุน / สสอ. / เรือนจำ
รายละเอียดกิจกรรม :
เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานของคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานกองทุน และเพื่อพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการ