สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพระดับพื้นที่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนงานโครงการ

กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพระดับพื้นที่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนงานโครงการ
วันที่ 19/03/2020 - 19/03/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 18,576.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 40 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย สสอ., คณะกรรมการกองทุน, เครือข่ายในพื้นที่ตำบลนาพู่, รพ.สต., ชุมชน, โรงเรียน, ศูนย์เด็กเล็ก, ผู้สูงอายุ, เบาวชน, ผู้พิการ
รายละเอียดกิจกรรม :
เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนและเครือข่ายในพื้นที่ตำบลนาพู่ มีศักยภาพในการจัดทำแผนงานโครงการและประเมินคุณภาพโครงการ สนับสนุนการดำเนินโครงการและติดตามประเมินผล