สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพสุขภาพท้องถิ่น

กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพสุขภาพท้องถิ่น
วันที่ 24/06/2020 - 24/06/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 20,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 80 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ พชอ. / ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น / เลขานุการคณะกรรมการกองทุน/ ผอ.รพ.สต. / หัวหน้า PCU / คณะอนุกรรมการ พชอ.
รายละเอียดกิจกรรม :
ชี้แจงนโยบายความเป็นมาและสรุปปัญหาการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการการดำเนินงานงบประมาณ