สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับแผนงานโครงการกองทุนเป็นวาระอำเภอ อำเภอปลาปาก จ.นครพนม

กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับแผนงานโครงการกองทุนเป็นวาระอำเภอ อำเภอปลาปาก จ.นครพนม
วันที่ 24/03/2021 - 24/03/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 32,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการพชอ. สสอ. รพ.สต. อปท. กรรมการกองทุน
รายละเอียดกิจกรรม :
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางในการยกระดับแผนงานโครงการสู่วาระอำเภอ