สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.)ระดับอำเภอ ระดับตำบล(พชต.)และพัฒนาศักยภาพผู้จัดทำแผนงาน/โครงการ

กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.)ระดับอำเภอ ระดับตำบล(พชต.)และพัฒนาศักยภาพผู้จัดทำแผนงาน/โครงการ
วันที่ 26/08/2020 - 26/08/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 35,500.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 98 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการกองทุน ผู้แทนกลุ่ม/ชมรม ประธานและเลขานุการคณะกรรมการกองทุน ผอ.รพ.สต.
ตัวแทน คณะกรรมการ พชต.
รายละเอียดกิจกรรม :
จัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.) ระดับอำเภอ ระดับตำบล(พชต.) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้จัดทำโครงการ