สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับแผนงานโครงการกองทุนเป็นวาระอำเภอ อำเภอด่านซ้าย จ.เลย

กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับแผนงานโครงการกองทุนเป็นวาระอำเภอ อำเภอด่านซ้าย จ.เลย
วันที่ 26/03/2021 - 26/03/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 40,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 60 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ พชอ./ สสอ. /รพ.สต./ อปท./กรรมการกองทุน
รายละเอียดกิจกรรม :
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการยกระดับแผนงานโครงการสู่วาระอำเภอ