สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมติดตามแผนงานโครงการและการลงบันทึกโครงการในระบบออนไลน์

กิจกรรม : ประชุมติดตามแผนงานโครงการและการลงบันทึกโครงการในระบบออนไลน์
วันที่ 09/06/2020 - 09/06/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 23,400.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย พี่เลี้ยงเขต พี่เลี้ยงพื้นที่ และ จนท.ผู้ลงบันทึกข้อมูลในระบบออนไล์
รายละเอียดกิจกรรม :
เพื่อให้ทีมระดับเขต และระดับพื้นที่ ได้เข้าใจการบันทึกข้อมูลโครงการในเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล