สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับแผนงานโครงการกองทุนเป็นวาระอำเภอ อำเภอศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับแผนงานโครงการกองทุนเป็นวาระอำเภอ อำเภอศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
วันที่ 01/04/2021 - 30/04/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 42,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 75 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย กรรมการพชอ./สสอ./รพ.สต./อปท./กรรมการกองทุน
รายละเอียดกิจกรรม :
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางในการยกระดับแผนงานโครงการสู่วาระอำเภอ