สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

สรุปบทเรียนติดตามบทเรียนการดำเนินงานกองทุน

กิจกรรม : สรุปบทเรียนติดตามบทเรียนการดำเนินงานกองทุน
วันที่ 22/03/2021 - 24/05/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 30,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 15 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย กองทุนสุขภาพตำบลที่ทำได้ดี
รายละเอียดกิจกรรม :
การติดตามในพื้นที่