สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 8

assignment
บันทึกกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลและบทเรียนการดำเนินงาน25 มิถุนายน 2564
25
มิถุนายน 2564รายงานจากพื้นที่ โดย สิริลักษณ์ เขต 8
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลและบทเรียนการดำเนินงาน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตัวแทน สสอ. ตัวแทน รพ.สต. ตัวแทน อปท. กองทุน
มีการพัฒนากลไกการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในการทำแผนงานโครงการและติดตามประเมินผล

สรุปบทเรียนติดตามบทเรียนการดำเนินงานกองทุน24 พฤษภาคม 2564
24
พฤษภาคม 2564รายงานจากพื้นที่ โดย สิริลักษณ์ เขต 8
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ติดตามการพัฒนาโครงการ การดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยงและการบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีขบวนการติดตามในพื้นที่และมีการบันทึกแผนงานโครงการกองทุนที่ทำงานได้ดี

ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับแผนงานโครงการกองทุนเป็นวาระอำเภอ อำเภอศรีวิไล จ.บึงกาฬ30 เมษายน 2564
30
เมษายน 2564รายงานจากพื้นที่ โดย สิริลักษณ์ เขต 8
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

พัฒนาแนวทางในการยกระดับแผนงานโครงการสู่วาระอำเภอ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กองทุนบันทึกแผนงานโครงการอย่างน้อย 3 โครงการ ผลลัพธ์มีการบันทึกแผนงานโครงการจนถึงติดตามโครงการ ไม่ต่ำกว่า 3 โครงการ

ประชุมติดตามการยกระดับแผนงานโครงการกองทุน28 เมษายน 2564
28
เมษายน 2564รายงานจากพื้นที่ โดย สิริลักษณ์ เขต 8
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

การติดตามการพัฒนาโครงการ การดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยงและการบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีขบวนการติดตามในพื้นที่ และมีการบันทึกแผนงานโครงการ กองทุนที่ทำงานได้ดี

ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับแผนงานโครงการกองทุนเป็นวาระอำเภอ อำเภอศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู23 เมษายน 2564
23
เมษายน 2564รายงานจากพื้นที่ โดย สิริลักษณ์ เขต 8
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

พัฒนาแนวทางในการยกระดับแผนงานโครงการสู่วาระอำเภอ และการบันทึกแผนงานโครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แต่ละกองทุนมีการบันทึกแผนงานโครงการอย่างน้อย 3 โครงการ ผลลัพธ์มีการบันทึกแผนงาน โครงการจนถึงติดตามโครงการ ไม่ต่ำกว่า 3 โครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับแผนงานโครงการกองทุนเป็นวาระอำเภอ อำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร19 เมษายน 2564
19
เมษายน 2564รายงานจากพื้นที่ โดย สิริลักษณ์ เขต 8
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

การพัฒนาแนวทางในการยกระดับแผนงานโครงการสู่วาระอำเภอ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แต่ละกองทุนบันทึกแผนงานโครงการอย่างน้อย 3 โครงการ ผลลัพธ์มีการบันทึกแผนงานโครงการตลอดจนถึงติดตามโครงการ ไม่ต่ำกว่า 3 โครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับแผนงานโครงการกองทุนเป็นวาระอำเภอ อำเภอด่านซ้าย จ.เลย26 มีนาคม 2564
26
มีนาคม 2564รายงานจากพื้นที่ โดย สิริลักษณ์ เขต 8
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

การพัฒนาแนวทางในการยกระดับแผนงานโครงการสู่วาระอำเภอ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แต่ละกองทุนบันทึกแผนงานโครงการอย่างน้อย 3 โครงการจนถึงติดตามโครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับแผนงานโครงการกองทุนเป็นวาระอำเภอ อำเภอปลาปาก จ.นครพนม24 มีนาคม 2564
24
มีนาคม 2564รายงานจากพื้นที่ โดย สิริลักษณ์ เขต 8
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

พัฒนาแนวทางในการยกระดับแผนงานโครงการสู่วาระอำเภอ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการบันทึกแผนงานโครงการอย่างน้อย 3 โครงการจนถึงติดตามโครงการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับเขตกองทุนสุขภาพตำบลคุณภาพเพื่อบันทึกแผนงานโครงการ5 มีนาคม 2564
5
มีนาคม 2564รายงานจากพื้นที่ โดย สิริลักษณ์ เขต 8
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ และบันทึกแผนงานโครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เพื่อการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลกองทุนสุขภาพตำบล ผลลัพธ์ มีการบันทึกแผนงานโครงการที่มีคุณภาพที่ครบถ้วนและสมบูรณ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานโครงการและการอบรมการบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการ19 มกราคม 2564
19
มกราคม 2564รายงานจากพื้นที่ โดย สิริลักษณ์ เขต 8
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงการดำเนินงานและการฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กิจกรรมชี้แจงโครงการ และฝึกปฏิบัติการบันทึกแผนงานโครงการ
ผลลัพธ์ ในระหว่างการฝึกปฏิบัติมีการซักถาม และผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจ และได้ทดลองบันทึกโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุน

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.)ระดับอำเภอ ระดับตำบล(พชต.)และพัฒนาศักยภาพผู้จัดทำแผนงาน/โครงการ26 สิงหาคม 2563
26
สิงหาคม 2563รายงานจากพื้นที่ โดย สิริลักษณ์ เขต 8
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.)ระดับอำเภอ ระดับตำบล(พชต.) และพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนงาน โครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต  วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา
ผลลัพธ์  พัฒนาศักยภาพผู้จัดทำโครงการ ได้แผนงาน โครงการ ที่มีประสิทธิภาพ

การประชุมชี้แจงนโยบายแก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.) คณะทำงานบริหารจัดการกองทุนเพื่อเชื่อมโยงบูรณาการ25 สิงหาคม 2563
25
สิงหาคม 2563รายงานจากพื้นที่ โดย สิริลักษณ์ เขต 8
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมชี้แจงนโยบายแก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.) คณะทำงานบริหารจัดการกองทุนเพื่อเชื่อมโยงบูรณาการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต ชี้แจงนโยบายคณะกรรมการ พชอ. อนุกรรมการ พชอ.
ผลลัพธ์ การเชื่อมโยงการดำเนินงานแบบบูรณาการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเขียนแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และการลงบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์18 สิงหาคม 2563
18
สิงหาคม 2563รายงานจากพื้นที่ โดย สิริลักษณ์ เขต 8
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเขียนแผนงาน / โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต เพื่อทราบสถานการณ์สุขภาพในพื้นที่และพัฒนาศักยภาพการเขียนแผนงาน โครงการ ผลลัพธ์ ผู้ขอรับการสนับสนุนสามารถเขียนแผนงาน โครงการ และบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานและผู้ขอรับทุนสนับสนุนโครงการ16 กรกฎาคม 2563
16
กรกฎาคม 2563รายงานจากพื้นที่ โดย สิริลักษณ์ เขต 8
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานพื้นที่ในการทำแผนและพัฒนาข้อเสนอโครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะกรรมการ คณะทำงาน รับทราบการจัดทำแผนและข้อเสนอโครงการ ผลลัพธ์ มีความรู้เรื่องแนวททางการจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน

ประชุมทีมปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร15 กรกฎาคม 2563
15
กรกฎาคม 2563รายงานจากพื้นที่ โดย สิริลักษณ์ เขต 8
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมการปฏิบัติการลงบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการในเว็บไซต์

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบกองทุนตัวแทน รพ.สต.รับรู้และสามารถบันทึกแผนงานโครงการ ผลลัพธ์ มีการใช้เว็บไซต์ในการพัฒนาแผนงานโครงการโดยผู้รับผิดชอบกองทุน

ประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่25 มิถุนายน 2563
25
มิถุนายน 2563รายงานจากพื้นที่ โดย สิริลักษณ์ เขต 8
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงนโยบายความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ และพัฒนาศักยภาพการบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการรับรู้เกี่ยวกับโครงการและพื้นที่เป้าหมายยินดีเข้าร่วมโครงการ ผลลัพธ์  เกิดการพัฒนาคุณภาพโครงการ และมีการใช้เว็บไซต์ในการพัฒนาแผนงานโครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่25 มิถุนายน 2563
25
มิถุนายน 2563รายงานจากพื้นที่ โดย สิริลักษณ์ เขต 8
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงนโยบายความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ และพัฒนาศักยภาพการบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการรับรู้เกี่ยวกับโครงการและพื้นที่เป้าหมายยินดีเข้าร่วมโครงการ ผลลัพธ์  เกิดการพัฒนาคุณภาพโครงการ และมีการใช้เว็บไซต์ในการพัฒนาแผนงานโครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพสุขภาพท้องถิ่น24 มิถุนายน 2563
24
มิถุนายน 2563รายงานจากพื้นที่ โดย สิริลักษณ์ เขต 8
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานพื้นที่ในการทำแผนและข้อเสนอโครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะกรรมการ พชอ. ประธานกองทุน เลขานุการกองทุน รพ.สต. PCU อนุกรรมการ พชอ.รับรู้รับทราบโครงการ ผลลัพธ์  มีการเชื่อมโยงบูรณาการดำเนินงานมีข้อตกลงร่วมกันพัฒนาแผนงานโครงการเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ

ประชุมทีมปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการกองทุนผ่านระบบออนไลน์19 มิถุนายน 2563
19
มิถุนายน 2563รายงานจากพื้นที่ โดย สิริลักษณ์ เขต 8
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมทีมปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนงาน โครงการกองทุนผ่านระบบออนไลน์

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลของกองุทน และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. สามารถลงบันทึกแผนงาน โครงการเพื่อขอรับทุนจากกองทุนสุขภาพตำบล ผลลัพธ์  คาดหวังมีการใช้เว็บไซต์ในการพัฒนาแผนงาน โครงการ

ประชุมติดตามแผนงานโครงการและการลงบันทึกโครงการในระบบออนไลน์9 มิถุนายน 2563
9
มิถุนายน 2563รายงานจากพื้นที่ โดย สิริลักษณ์ เขต 8
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมทีมระดับเขตติดตามแผนงานโครงการและการลงบันทึกโครงการในระบบออนไลน์

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รับผู้และเข้าใจต่อการดำเนินงานของโครงการ ผลลัพธ์  เกิดแผนปฏิบัติงานในแต่ละจังหวัดทีมงานสามารถบันทึกข้อมูลและสามารถไปถ่ายทอดต่อได้

ประชุมทีมระดับพื้นที่ในการจัดทำแผนพัฒนาข้อเสนอโครงการ5 มิถุนายน 2563
5
มิถุนายน 2563รายงานจากพื้นที่ โดย สิริลักษณ์ เขต 8
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมร่วมกับทีมระดับพื้นที่ในการจัดทำแผนพัฒนาข้อเสนอโครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พื้นที่จัดทำแผนงบประมาณ
ผลลัพธ์ มีการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ตอบสนองต่อเป้าหมายของโครงการ

ประชุมทีมระดับพื้นที่ในการจัดทำแผนพัฒนาข้อเสนอโครงการ4 มิถุนายน 2563
4
มิถุนายน 2563รายงานจากพื้นที่ โดย สิริลักษณ์ เขต 8
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมร่วมกับทีมพื้นที่ในการจัดทำแผนพัฒนาข้อเสนอโครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้จัดทำแผนงบประมาณ ผลลัพธ์ มีการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ที่ตอบสนองต่อเป้าหมายของโครงการ

ประชุมพัฒนาแผนปฏิบัติงานสนับสนุนการพัฒนาแผนงานโครงการ ครั้งที่220 มีนาคม 2563
20
มีนาคม 2563รายงานจากพื้นที่ โดย สิริลักษณ์ เขต 8
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมพัฒนาแผนปฏิบัติงานสนับสนุนการพัฒนาแผนงานโครงการ ครั้งที่2

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต ทบทวนแผนติดตามการดำเนินงาน ผลลัพธ์  ได้แผนปฏิบัติการรายพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพระดับพื้นที่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนงานโครงการ19 มีนาคม 2563
19
มีนาคม 2563รายงานจากพื้นที่ โดย สิริลักษณ์ เขต 8
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในระดับพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนงานโครงการ (พื้นที่ที่ท้องถิ่นรับถ่ายโอน รพ.สต.)

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผผลิต การสร้างการรับรู้และเข้าใจกระบวนการพัฒนาแผนงานและการบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการลงในเว็บไซต์ของกองทุนสุขภาพตำบล ผลลัพธ์  มีการบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการที่ขอทุนสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบลนาพู่

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการกองทุนประกันสุขภาพท้องถิ่น6 มีนาคม 2563
6
มีนาคม 2563รายงานจากพื้นที่ โดย สิริลักษณ์ เขต 8
  • เอกสารประกอบการบรรยายการบันทึกแผนงานโครงการกองทุน.docx
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมพัฒนาแผนงานโครงการผ่านระบบออนไลน์ และเรียนรู้การใช้โปรแกรมผ่านเวบไซต์

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต  ผู้รับผิดชอบกองทุนและตัวแทน รพ.สต. รับรู้ รับฟัง และสามารถบันทึกแผนงานโครงการเพื่อขอรับทุนกองทุนสุขภาพตำบล ผลลัพธ์  คาดหวังมีการใช้เวบไซต์ในการพัฒนาแผนงานโครงการโดยตัวแทน รพ.สต.และมีการบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการโดยผู้รับผิดชอบกองทุน

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการกองทุนประกันสุขภาพท้องถิ่น6 มีนาคม 2563
6
มีนาคม 2563รายงานจากพื้นที่ โดย สิริลักษณ์ เขต 8
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมพัฒนาแผนงานโครงการผ่านระบบออนไลน์ และเรียนรู้การใช้โปรแกรมผ่านเวบไซต์

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต  ผู้รับผิดชอบกองทุนและตัวแทน รพ.สต. รับรู้ รับฟัง และสามารถบันทึกแผนงานโครงการเพื่อขอรับทุนกองทุนสุขภาพตำบล ผลลัพธ์  คาดหวังมีการใช้เวบไซต์ในการพัฒนาแผนงานโครงการโดยตัวแทน รพ.สต.และมีการบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการโดยผู้รับผิดชอบกองทุน

การประชุมปฏิบัติการจัดทำโครงการและพิจารณาคุณภาพโครงการ20 กุมภาพันธ์ 2563
20
กุมภาพันธ์ 2563รายงานจากพื้นที่ โดย สิริลักษณ์ เขต 8
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมพัฒนาคุณภาพโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ พชอ. คณะกรรมการกองทุน และเลขานุการกองทุน ตัวแทนกองุทนและทีมพี่เลี้ยง

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต ชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานของ พชอ. โดยการรับรู้และเข้าร่วม และต่อยอด ผลลัพธ์  มีการได้มาซึ่งโครงการ และได้นำโครงการที่ทำอยู่มาต่อยอดจนสามารถที่จะทำต่อได้

การประชุมcoaching ทีมระดับพื้นที่จังหวัดเลยเพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสุขภาวะประชาชนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและกรรมการ พชอ.7 กุมภาพันธ์ 2563
7
กุมภาพันธ์ 2563รายงานจากพื้นที่ โดย สิริลักษณ์ เขต 8
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

การประชุมcoaching ทีมระดับพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสุขภาวะประชาชนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น และกรรมการ พชอ.

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต  มีการรับรู้เรื่องโครงการกลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการพชอ. ประธานกองทุน เลขานุการกองทุน เลขานุการคณะกรรมการ พชต. โรงเรียน ในพื้นที่เป้าหมาย รับรู้โครงการและยินดีเข้าร่วมโครงการ ผลลัพธ์  มีข้อตกลงร่วมกันว่าจะพัฒนาคุณภาพแผนงานโครงการให้มีความเชื่อมโยงกับวาระประเด็น พชอ.เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน

การประชุมชี้แจงทีมระดับเขตให้เข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน6 ธันวาคม 2562
6
ธันวาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย สิริลักษณ์ เขต 8
  • สรุป ประชุมวันที่ 6 ธค. 62.docx
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

แนะนำวัตถุประสงค์ของโครงการ แนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ แลกเปลี่ยนสถานการณ์การดำเนินงานการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่ หารือการจัดทำแผนในพื้นที่

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต กลุมเป้าหมายมาไม่ครบตามจำนวน ขาด 2 พื้นที่ ผลลัพธ์ กลุ่มที่มามาครั้งแรกทำให้เกิดกระบวนการสร้างความเข้าใจ
          ได้เห็นกระบวนการการทำงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทีมงาน พชอ.แต่ละพื้นที่