สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเขียนแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และการลงบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์

กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเขียนแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และการลงบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์
วันที่ 18/08/2020 - 18/08/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 47,400.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 1,200 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ผู้ขอรับการสนับสนุน กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ ชมรมสร้างสุขภาพ อสม. ประธานชุมชน
รายละเอียดกิจกรรม :
การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ