สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับแผนงานโครงการกองทุนเป็นวาระอำเภอ อำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร

กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับแผนงานโครงการกองทุนเป็นวาระอำเภอ อำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร
วันที่ 19/04/2021 - 21/05/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 45,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 80 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ พชอ./ สสอ./รพ.สต./อปท./กรรมการกองทุน
รายละเอียดกิจกรรม :
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางในการยกระดับแผนงานโครงการสู่วาระอำเภอ