สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมทีมปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร

กิจกรรม : ประชุมทีมปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร
วันที่ 15/07/2020 - 15/07/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 35,800.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 70 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของกองทุน / เจ้าหน้าที่ รพ.สต.
รายละเอียดกิจกรรม :
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บันทึกข้อมูลแผนงานโครงการ