สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 8

ประชุมติดตามแผนงานโครงการและการลงบันทึกโครงการในระบบออนไลน์

ประชุมติดตามแผนงานโครงการและการลงบันทึกโครงการในระบบออนไลน์

9 มิถุนายน 2563
สิริลักษณ์ เขต 8สิริลักษณ์ เขต 8
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมทีมระดับเขตติดตามแผนงานโครงการและการลงบันทึกโครงการในระบบออนไลน์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รับผู้และเข้าใจต่อการดำเนินงานของโครงการ ผลลัพธ์  เกิดแผนปฏิบัติงานในแต่ละจังหวัดทีมงานสามารถบันทึกข้อมูลและสามารถไปถ่ายทอดต่อได้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
10,000.00 0.00 13,304.00 0.00 52.00 0.00 23,356.00 lock_open