สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
วันที่ 25/06/2020 - 25/06/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 44,200.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 70 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย นายก อบต./ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล / ผอ.รพ.สต. / ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลโครงการ รพ.สต.
รายละเอียดกิจกรรม :
ประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่