สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 8

ประชุมทีมระดับพื้นที่ในการจัดทำแผนพัฒนาข้อเสนอโครงการ5 มิถุนายน 2563
5
มิถุนายน 2563รายงานจากพื้นที่ โดย สิริลักษณ์ เขต 8
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมร่วมกับทีมระดับพื้นที่ในการจัดทำแผนพัฒนาข้อเสนอโครงการ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พื้นที่จัดทำแผนงบประมาณ
ผลลัพธ์ มีการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ตอบสนองต่อเป้าหมายของโครงการ