สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 8

ประชุมทีมระดับพื้นที่ในการจัดทำแผนพัฒนาข้อเสนอโครงการ

ประชุมทีมระดับพื้นที่ในการจัดทำแผนพัฒนาข้อเสนอโครงการ

5 มิถุนายน 2563
สิริลักษณ์ เขต 8สิริลักษณ์ เขต 8
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมร่วมกับทีมระดับพื้นที่ในการจัดทำแผนพัฒนาข้อเสนอโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พื้นที่จัดทำแผนงบประมาณ
ผลลัพธ์ มีการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ตอบสนองต่อเป้าหมายของโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,500.00 0.00 3,964.00 0.00 0.00 0.00 5,464.00 lock_open