สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 8

การประชุมปฏิบัติการจัดทำโครงการและพิจารณาคุณภาพโครงการ20 กุมภาพันธ์ 2563
20
กุมภาพันธ์ 2563รายงานจากพื้นที่ โดย สิริลักษณ์ เขต 8
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมพัฒนาคุณภาพโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ พชอ. คณะกรรมการกองทุน และเลขานุการกองทุน ตัวแทนกองุทนและทีมพี่เลี้ยง

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต ชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานของ พชอ. โดยการรับรู้และเข้าร่วม และต่อยอด ผลลัพธ์  มีการได้มาซึ่งโครงการ และได้นำโครงการที่ทำอยู่มาต่อยอดจนสามารถที่จะทำต่อได้