สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 8

การประชุมปฏิบัติการจัดทำโครงการและพิจารณาคุณภาพโครงการ

การประชุมปฏิบัติการจัดทำโครงการและพิจารณาคุณภาพโครงการ

20 กุมภาพันธ์ 2563
สิริลักษณ์ เขต 8สิริลักษณ์ เขต 8
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมพัฒนาคุณภาพโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ พชอ. คณะกรรมการกองทุน และเลขานุการกองทุน ตัวแทนกองุทนและทีมพี่เลี้ยง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต ชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานของ พชอ. โดยการรับรู้และเข้าร่วม และต่อยอด ผลลัพธ์  มีการได้มาซึ่งโครงการ และได้นำโครงการที่ทำอยู่มาต่อยอดจนสามารถที่จะทำต่อได้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,000.00 0.00 73,454.00 3,000.00 0.00 0.00 81,454.00 lock_open