สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประชุมชี้แจงทีมระดับเขตให้เข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน

กิจกรรม : การประชุมชี้แจงทีมระดับเขตให้เข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน
วันที่ 06/12/2019 - 06/12/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 55,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 25 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย พี่เลี้ยงเขต สปสช./ผู้ดูแลงานกองทุนฯ สสจ./ สสอ./เวขา พชอ./พี่เลี้ยงพื้นที่
รายละเอียดกิจกรรม :
กิจกรรมการชี้แจงพี่เลี้ยงระดับเขต ชี้แจงโครงการบูรณาการ