สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานโครงการและการอบรมการบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการ

กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานโครงการและการอบรมการบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการ
วันที่ 19/01/2021 - 19/01/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 34,500.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย นายก อบต. /นายกเทศมนตรี/ เลขานุการกองทุน/ผอ.รพ.สต./จนท.บันทึกข้อมูล / จนท.รพ.สต.
รายละเอียดกิจกรรม :
ชี้แจงการดำเนินงานโครงการฯ พัฒนาแผนงานโครงการ และอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมบันทึกข้อมูล