สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 8

การประชุมชี้แจงทีมระดับเขตให้เข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน6 ธันวาคม 2562
6
ธันวาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย สิริลักษณ์ เขต 8
  • สรุป ประชุมวันที่ 6 ธค. 62.docx
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

แนะนำวัตถุประสงค์ของโครงการ แนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ แลกเปลี่ยนสถานการณ์การดำเนินงานการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่ หารือการจัดทำแผนในพื้นที่

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต กลุมเป้าหมายมาไม่ครบตามจำนวน ขาด 2 พื้นที่ ผลลัพธ์ กลุ่มที่มามาครั้งแรกทำให้เกิดกระบวนการสร้างความเข้าใจ
          ได้เห็นกระบวนการการทำงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทีมงาน พชอ.แต่ละพื้นที่