สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 8

การประชุมชี้แจงทีมระดับเขตให้เข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน

การประชุมชี้แจงทีมระดับเขตให้เข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน

6 ธันวาคม 2562
สิริลักษณ์ เขต 8สิริลักษณ์ เขต 8
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แนะนำวัตถุประสงค์ของโครงการ แนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ แลกเปลี่ยนสถานการณ์การดำเนินงานการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่ หารือการจัดทำแผนในพื้นที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต กลุมเป้าหมายมาไม่ครบตามจำนวน ขาด 2 พื้นที่ ผลลัพธ์ กลุ่มที่มามาครั้งแรกทำให้เกิดกระบวนการสร้างความเข้าใจ
          ได้เห็นกระบวนการการทำงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทีมงาน พชอ.แต่ละพื้นที่

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
22,000.00 0.00 25,718.00 0.00 0.00 148.00 47,866.00 lock_open