สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมทีมระดับพื้นที่ในการจัดทำแผนพัฒนาข้อเสนอโครงการ

กิจกรรม : ประชุมทีมระดับพื้นที่ในการจัดทำแผนพัฒนาข้อเสนอโครงการ
วันที่ 04/06/2020 - 04/06/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 4,800.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 10 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย สาธารณสุขอำเภอ / นักวิชาการสาธารณสุข /สปสช.เขต
รายละเอียดกิจกรรม :
เพื่อชี้แจงโครงการบูรณาการ และจัดทำแผนงบประมาณการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่