สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมทีมระดับพื้นที่ในการจัดทำแผนพัฒนาข้อเสนอโครงการ

กิจกรรม : ประชุมทีมระดับพื้นที่ในการจัดทำแผนพัฒนาข้อเสนอโครงการ
วันที่ 05/06/2020 - 05/06/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 6,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 10 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย สาธารณสุขอำเภอ / นักวิชาการ /พยาบาลวิชาชีพ / สปสช
รายละเอียดกิจกรรม :
เพื่อชี้แจงโครงการบูรณาการฯ และการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติงานในพื้นที่