สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับเขตกองทุนสุขภาพตำบลคุณภาพเพื่อบันทึกแผนงานโครงการ

กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับเขตกองทุนสุขภาพตำบลคุณภาพเพื่อบันทึกแผนงานโครงการ
วันที่ 05/03/2021 - 05/03/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 66,750.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 65 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ตัวแทน สสอ. ตัวแทน รพ.สต. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อบต.
รายละเอียดกิจกรรม :
ทบทวนฐานข้อมูลเว็บไซต์ และบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล และบันทึกแผนงานโครงการ