สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประชุมcoaching ทีมระดับพื้นที่จังหวัดเลยเพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสุขภาวะประชาชนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและกรรมการ พชอ.

กิจกรรม : การประชุมcoaching ทีมระดับพื้นที่จังหวัดเลยเพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสุขภาวะประชาชนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและกรรมการ พชอ.
วันที่ 07/02/2020 - 07/02/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 27,300.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 57 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการพชอ./ประธานกองทุน/เลขานุการกองทุน/เลขานุการคณะกรรมการ พชต.
รายละเอียดกิจกรรม :
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสุขภาวะประชาชนโดยกองทุนประกันสุขภาพท้องถิ่น และกรรมการ พชอ.