สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 8

การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลและบทเรียนการดำเนินงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลและบทเรียนการดำเนินงาน

25 มิถุนายน 2564
สิริลักษณ์ เขต 8สิริลักษณ์ เขต 8
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลและบทเรียนการดำเนินงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตัวแทน สสอ. ตัวแทน รพ.สต. ตัวแทน อปท. กองทุน
มีการพัฒนากลไกการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในการทำแผนงานโครงการและติดตามประเมินผล

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
13,000.00 0.00 27,092.00 0.00 0.00 0.00 40,092.00 lock_open