สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 8

การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลและบทเรียนการดำเนินงาน25 มิถุนายน 2564
25
มิถุนายน 2564รายงานจากพื้นที่ โดย สิริลักษณ์ เขต 8
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลและบทเรียนการดำเนินงาน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตัวแทน สสอ. ตัวแทน รพ.สต. ตัวแทน อปท. กองทุน
มีการพัฒนากลไกการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในการทำแผนงานโครงการและติดตามประเมินผล