สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 8

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเขียนแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และการลงบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์18 สิงหาคม 2563
18
สิงหาคม 2563รายงานจากพื้นที่ โดย สิริลักษณ์ เขต 8
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเขียนแผนงาน / โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต เพื่อทราบสถานการณ์สุขภาพในพื้นที่และพัฒนาศักยภาพการเขียนแผนงาน โครงการ ผลลัพธ์ ผู้ขอรับการสนับสนุนสามารถเขียนแผนงาน โครงการ และบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้