สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมพัฒนาแผนปฏิบัติงานสนับสนุนการพัฒนาแผนงานโครงการ ครั้งที่2

กิจกรรม : ประชุมพัฒนาแผนปฏิบัติงานสนับสนุนการพัฒนาแผนงานโครงการ ครั้งที่2
วันที่ 20/03/2020 - 20/03/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 28,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ทีมกลไกเลขและพี่เลี้ยงระดับจังหวัด
รายละเอียดกิจกรรม :
ประชุมรายงานความก้าวหน้า และชี้แจงระบบการบันทึกข้อมูล