สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 8

ประชุมทีมระดับพื้นที่ในการจัดทำแผนพัฒนาข้อเสนอโครงการ

ประชุมทีมระดับพื้นที่ในการจัดทำแผนพัฒนาข้อเสนอโครงการ

4 มิถุนายน 2563
สิริลักษณ์ เขต 8สิริลักษณ์ เขต 8
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมร่วมกับทีมพื้นที่ในการจัดทำแผนพัฒนาข้อเสนอโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้จัดทำแผนงบประมาณ ผลลัพธ์ มีการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ที่ตอบสนองต่อเป้าหมายของโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 2,748.00 0.00 0.00 0.00 4,748.00 lock_open