สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับแผนงานโครงการกองทุนเป็นวาระอำเภอ อำเภอศรีวิไล จ.บึงกาฬ

กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับแผนงานโครงการกองทุนเป็นวาระอำเภอ อำเภอศรีวิไล จ.บึงกาฬ
วันที่ 01/04/2021 - 30/04/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 25,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย กรรมการ พชอ./สสอ./รพ.สต./อปท./ กรรมการกองทุน
รายละเอียดกิจกรรม :
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางในการยกระดับแผนงานโครงการสู่วาระอำเภอ