สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

งานบริหารกลาง โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
10 ต.ค. 65 ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน 0 0.00 3,800.00
17 - 21 ต.ค. 65 ประชุมชี้แจงโครงการ วางแผนการดำเนินงาน และพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน 0 0.00 385,051.00
17 พ.ย. 65 ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) อ.หนองจิก อ.ยะหริ่ง อ.เมือง จ.ปัตตานี 0 0.00 7,080.00
24 พ.ย. 65 - 25 พ.ย. 64 อบรมเสริมทักษะการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ ด้านการเงิน การบัญชี กับ สสส. 0 0.00 8,900.00
30 พ.ย. 65 ประชุมหารือพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูล 0 0.00 11,790.00
13 ธ.ค. 65 ประชุมชี้แจงแจงเรื่องการเงินและพัสดุ โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชม 15 3,000.00 4,150.00
24 - 26 ธ.ค. 65 กิจกรรมทดสอบเครื่องมือเก็บข้อมูลสถานการณ์ชุมชน 0 0.00 7,000.00
27 ธ.ค. 65 ประชุมหารือและเสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูลสถานการณ์ในชุมชน 0 0.00 12,874.00
11 ม.ค. 66 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือเพื่อเก็บเเละวิเคราะห์ข้อมูลสถานกาารณ์ชุมชน 0 0.00 175,204.00
15 - 20 ม.ค. 66 ประชุมชี้เเจงแนวทางการดำเนินงานโครงการบูรณาการกลไกลสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอเพื่อการจัดการระบบสุขภาพขุมชน เเละลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เขต 10 0 0.00 55,014.00
15 ก.พ. 66 การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลเเละอำเภอเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน 0 0.00 15,194.00
28 ก.พ. 66 ประชุมหารือและเสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ในการวิเคราะห์ผลข้อมูลสถานการณ์สุขภาพชุมชน 0 0.00 14,520.00
16 มี.ค. 66 ประชุมรายงานความก้าวหน้าและปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาเครื่องมือ 0 0.00 74,762.00
28 - 29 มี.ค. 66 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนและพัฒนาโครงการฯ 0 0.00 78,280.00
15 พ.ค. 66 ประชุมความก้าวหน้าการดำเนินงานพร้อมปัญหาและอุปสรรค 0 0.00 0.00
18 ก.ค. 66 ประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำแผนและพัฒนาข้อเสนอโครงการฯ 0 0.00 0.00
31 ก.ค. 66 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพี่เลี้ยงระดับอำเภอและตำบลเพื่อเขียนแผนและโครงการในระบบสุขภาพชุมชน พื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 0 0.00 0.00
18 ส.ค. 66 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนผลการดำเนินโครงการ 0 0.00 0.00
20 ก.ย. 66 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 0 0.00 0.00
25 ต.ค. 66 ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่และการทำแผนปี 67 (เขต 12) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 0 0.00 0.00
27 พ.ย. 66 ประชุมรายงานความก้าวหน้าและปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาเครื่องมือ 0 0.00 0.00
30 พ.ย. 66 สรุปประชุมการดำเนินงาน พื้นที่สุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี 0 0.00 0.00
5 ม.ค. 67 ประชุมชี้แจงแนวทางการทำงานชองทีมประเมิน และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแบบสอบถามข้อมูลสถานการณ์สุขภาพชุมชน 0 0.00 0.00
9 ม.ค. 67 ประชุมความก้าวหน้าและพัฒนาแบบสอบถามทีมประเมิน 0 0.00 0.00
25 - 26 ม.ค. 67 ประชุมติดตามประเมิน และรายงานความก้าวหน้าให้กับ พชอ. จ.พัทลุง 0 0.00 0.00
7 ก.พ. 67 อบรมเชิงปฏิบัติการการทำแผนอำเภอ 0 0.00 0.00
9 ก.พ. 67 ประชุมหารือการทำสื่อเสนอบทเรียนที่ดีจากการดำเนินโครงการ 0 0.00 0.00
25 - 26 มี.ค. 67 ประชุมติดตามประเมินผลและรายงานความก้าวหน้าให้กับ พชอ.พัทลุง 0 0.00 -
รวม 15 3,000.00 27 853,619.00