สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

งานบริหารกลาง โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ

สรุปประชุมการดำเนินงาน พื้นที่สุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี

สรุปประชุมการดำเนินงาน พื้นที่สุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี

30 พฤศจิกายน 2566
matahareemataharee
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo อุบล 13.jpgอุบล 13.jpg
 • photo อุบล 12.jpgอุบล 12.jpg
 • photo อุบล11.jpgอุบล11.jpg
 • photo อุบล 14.jpgอุบล 14.jpg
 • photo อุบล 15.jpgอุบล 15.jpg
 • photo อุบล 17.jpgอุบล 17.jpg
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ปัญหา/อุปสรรค
 • ผลที่รับและการเรียนรู้
 • คุณค่าที่ได้จากการดำเนินงาน
 • ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ
 • แนวทางการพัฒนา
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • จะลด PM 2.5 และจุดความร้อน ภายใน 1 ปี
 • ลด PM 2.5 จะลดให้ 19.53
 • สนับสนุน ให้ทุกหมู่บ้านทำ โดยให้หมู่บ้านละ 10,000 บาท
 • มีการประชาสัมพันธ์ให้ 17 หมู่บ้านเพิ่มกิจกรรม
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open