สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมความก้าวหน้าการดำเนินงานพร้อมปัญหาและอุปสรรค

กิจกรรม : ประชุมความก้าวหน้าการดำเนินงานพร้อมปัญหาและอุปสรรค
วันที่ 15/05/2023 - 15/05/2023
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :