สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

งานบริหารกลาง โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ

assignment
บันทึกกิจกรรม
ประชุมหารือการทำสื่อเสนอบทเรียนที่ดีจากการดำเนินโครงการ9 กุมภาพันธ์ 2567
9
กุมภาพันธ์ 2567รายงานจากพื้นที่ โดย mataharee
 • ลล133.jpg
 • ลล 1.jpg
 • ลล12.jpg
 • ลล17.jpg
 • ลล 1.jpg
 • ลล166.jpg
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • แนะนำทีมพี่เลี้ยง (เขต 10)
 • แนะนำทีมสื่อ
 • ชี้แจ้งรายละเอียดของพื้นที่แก่ทีมสื่อ
 • ชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ
 • หาจุดเด่น และความแตกต่างภายในพื้นที่
 • หารือข้อตกลงการเลือกพื้นที่ ทำสื่อเสนอบทเรียนที่ดีจากการดำเนินโครงการ
 • พื้นที่เสนอแนะรายละเอียด
 • สรุป/เสนอแนะ
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

(ชี้แจงรายละเอียดของพื้นที่เขต 10 แก่ทีมสื่อ)
- อ.สร้างถ่อ เป็นพื้นที่ต้นแบบที่มีความน่าสนใจในการทำแผน และมีความแตกต่างจากพื้นที่อื่น ในการนำเสนอประเด็น มลพิษทางอาการ (PM) (จุดเด่นของพื้นที่) - พื้นที่ เขต 10 มีความแตกต่างจากพื้นที่อื่น คือการทำ MOU กับอำเภอ (ประเด็นหลักที่ต้องการนำเสนอ) - การนำเสนอให้เห็นเป็นรูปธรรม - ชุมชนลุกขึ้นมาจัดการปัจจัยที่เกิดในชุมชน
- เห็นถึงบทบาทของนายอำเภอ (พื้นที่เสนอแนะรายละเอียด) - อบต.สงเปือย เด่นเรื่อง กิจกรรมทางกาย - อ.สร้างถ่อ เด่นเรื่อง มลพิษทางอากาศ - อ.เขื่อนใน เด่นเรื่อง ขยะ - อ.กันลักษณ์ เด่นเรื่อง อุบัติเหตุ - อ.ยางขี้นก เด่นเรื่อง ขยะ (สรุป/เสนอแนะ) - พี่เลี้ยงต้องการพัฒนากลไกพี่เลี้ยง

อบรมเชิงปฏิบัติการการทำแผนอำเภอ7 กุมภาพันธ์ 2567
7
กุมภาพันธ์ 2567รายงานจากพื้นที่ โดย mataharee
 • 7.6.jpg
 • 7.9.jpg
 • 7.2.jpg
 • 7.3.jpg
 • 7.5.jpg
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • แนะนำการทำแผน การเลือกพื้นที่
 • การเก็บข้อมูลและสถานการณ์
 • การสร้างแผนอำเภอ ขั้นตอนการทำแผนอำเภอ / ต้องเป็นเทนเนอร์
 1. แผนอำเภอ กดแทบข้างล่าง สร้างแผนอำเภอ
 2. เลือกเมนูแบ่งบัน เพื่อเพิ่มเทนเนอร์ในการรับผิดชอบ
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ชี้แจ้งขั้นตอนการทำแผน
 • หารือปัญหาและหาข้อสรุป
ประชุมติดตามประเมิน และรายงานความก้าวหน้าให้กับ พชอ. จ.พัทลุง25 มกราคม 2567
25
มกราคม 2567รายงานจากพื้นที่ โดย mataharee
 • สนส 444.jpg
 • สนส.jpg
 • สมนึก1.jpg
 • สนส 444.jpg
 • สน่นย5.jpg
 • สน.jpg
 • สมนึก.jpg
 • สมนึด.jpg
 • สนส 4.jpg
 • สนม.jpg
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • รายงานความคืบหน้าแผนงานกองทุน
 • ทบทวนโครงการปี 2567
 • แนวทางและวิธีการเพื่อการดำเนินงานสู่เป้าหมาย วิเคราะห์ตามปัจจัยกำหนดสุขภาพ
 • โครงการที่พัฒนาผ่านเว็บ ปี 2567  เฉพาะ 10
 • วางแผนและแบ่งงานเพื่อดำเนินกิจกรรม
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • โครงการที่ตอบยุทธศาสตร์ พชอ. (ศรีนครินทร์) ที่ได้รับอนุมัติ  จำนวน 5 โครงการ
 • โครงการที่ตอบยุทธศาสตร์ พชอ.(ศรีนครินทร์) ที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 9 โครงการ
 • เลี้ยงกองทุน คณะทำงานระดับพื้นที่ที่ได้รับพัฒนาให้ใช้เว็บได้  83
ประชุมความก้าวหน้าและพัฒนาแบบสอบถามทีมประเมิน9 มกราคม 2567
9
มกราคม 2567รายงานจากพื้นที่ โดย mataharee
 • 9 มค 67.jpg
 • 9 มค 67 1.2.jpg
 • 9 มค 67 1.1.jpg
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • นำเสนอกรอบประเมินและแบบสอบถามที่ปรับแก้ -      ตรวจทานกรอบประเมิน
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

• หารือปรับปรุงเครื่องมือ
• สรุปผลและวางแผนการประเมิน

ประชุมชี้แจงแนวทางการทำงานชองทีมประเมิน และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแบบสอบถามข้อมูลสถานการณ์สุขภาพชุมชน5 มกราคม 2567
5
มกราคม 2567รายงานจากพื้นที่ โดย mataharee
 • 5.11111.jpg
 • 5.33333.jpg
 • 5.222222.jpg
 • 5.6666.jpg
 • 5.4444.jpg
 • 5.11111.jpg
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • แนะนำคณะทำงานแต่ละเขต และพี่เลี้ยงกองทุน
 • แนะนำทีมประเมิน/และคณะทำงานส่วนกลาง
 • ชี้แจงกรอบความคิด
 • ชี้แจงปัจจัยนำเข้าและกระบวนการ
 • ข้อเสนอแนะ
 • สรุปและผลที่ได้รับ
 • ข้อคำถาม/ปัญหา
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

**ปัจจัยนำเข้า คน/ งบประมาณ/ วัสดุ /การบริหารจัดการ อื่น ๆ - ขั้นตอน -  วัตถุประสงค์ - ตัวชี้วัด – วิธีการ – กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ให้ข้อมูล – เครื่องมือ - ระยะเวลา
- เครื่องมือแบ่งออกเป็น 2 ได้แก่  เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ ปัจจัยที่ผลต่อความสำเร็จตามกรอบ Ottawa Charter
1) ศักยภาพคน 2) สภาพแวดล้อมที่เอื้อ 3) นโยบายสาธารณะ กติกาชุมชน/ท้องถิ่น 4) การบริหารจัดการ 5) กลไก/ระบบ/กระบวนการ ข้อเสนอแนะ เขต 7 มีประเด็นเพิ่มเติม  โครงการที่ทำส่งผลกระทบต่อ พชอ. อย่างไรบ้าง เขต 8 อยากเห็นผลลัพธ์ว่าเกิดบูรณาการระดับส่วนกลางหรือระดับกระทรวง น่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดและน่าจะเป็นผลลัพธ์ที่ดี เขต 10 อยากให้เห็นภาพและให้ลิงค์เข้าหากัน อยากหาข้อไหนที่ไปด้วยกันได้ลดภาระหน้าที่ในการทำงานซับซ้อน
วิธีการสื่อสาร ภายในและวิธีการทำงานเช่นการประชุม กระบวนการหรือวิธีการที่ออกแบบสัมพันธ์กับผลผลิตด้วยไหม สรุป
- ทีมประเมินต้องไปปรับกรอบและเครื่องมือ ก่อนจะส่งให้ทีมพี่เลี้ยงในพื้นที่ - รูปแบบสอบถามเน้นแบบออนไลน์ ผลที่รับและข้อสรุปในปีที่ผ่านมา ขยะ - พบเยอะเรื่องการระบุจำนวนปริมาณขยะ / กลุ่มกรือหมู่บ้านที่กรอกข้อมูลผิด อาหาร – การมีพื้นที่เกษตร พบการกรอกผิดหรืออาจไม่มีข้อมูล / ร้อยละของคนในชุมชนที่มีสารเคมีจกค้างในเลือด ไม่พบการกรอก ร้อยละอาหารที่มีสารปนเปือนไม่พบการกรอก

ข้อคำถาม/และปัญหาที่ต้องปรับ
- ต้องสะท้อนให้เห็นต้นน้ำ - ประเด็นอาหาร ข้อ 13 ควรปรับเป็นรายบุคคล
- ประเด็นขยะ มีปัญหาข้อที่ 1  “ปริมาณขยะของครัวเรือนทั้งหมดในชุมชนต่อวัน”
- ประเด็นกิจกรรมทางกาย ข้อ 2 และข้อ 4 มีกลุ่มตัวอย่างที่น้อยกว่า 30 น้อยมาก และข้อ 8 มีการกรอกผิด 1 ข้อ • แบ่งช่วงอายุใหม่ 5-15 ปี /50 คน  15-25 ปี /50 คน  26-64 ปี/50 คน  65 ปีขึ้นไป/50 คน - ประเด็นสิ่งเสพติด ตัดคำว่าดื่มสุรา เปลี่ยนเป็น น้ำกระท่อม
- ประเด็นสุขภาพจิต ต้องมีการขยายมากขึ้น
- ประเด็นความปลอดภัยทางถนน นับที่เหตุการณ์ไม่นับที่ตัวบุคคล

สรุปประชุมการดำเนินงาน พื้นที่สุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี30 พฤศจิกายน 2566
30
พฤศจิกายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย mataharee
 • อุบล 17.jpg
 • อุบล 15.jpg
 • อุบล 14.jpg
 • อุบล11.jpg
 • อุบล 12.jpg
 • อุบล 13.jpg
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ปัญหา/อุปสรรค
 • ผลที่รับและการเรียนรู้
 • คุณค่าที่ได้จากการดำเนินงาน
 • ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ
 • แนวทางการพัฒนา
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • จะลด PM 2.5 และจุดความร้อน ภายใน 1 ปี
 • ลด PM 2.5 จะลดให้ 19.53
 • สนับสนุน ให้ทุกหมู่บ้านทำ โดยให้หมู่บ้านละ 10,000 บาท
 • มีการประชาสัมพันธ์ให้ 17 หมู่บ้านเพิ่มกิจกรรม
ประชุมรายงานความก้าวหน้าและปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาเครื่องมือ27 พฤศจิกายน 2566
27
พฤศจิกายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย mataharee
 • พะเยา 114.jpg
 • พะเยา 133.jpg
 • พะเยา 11.jpg
 • พะเยา.jpg
 • พะเยา 11.jpg
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ที่ผ่านมาของเขต 1-6
 • กระบวนการทำงานของกองทุน
 • ข้อเสนอแนะ
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนกองทุน - การนำเสนอข้อมูลจากสถานการณ์เข้าสู่กองทุน เพื่อรองรับการทำงานวางแผนงาน - การให้กองทุนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำแผน
- ความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผล ในการจัดทำแผนกองทุน - การนำเสนอข้อมูลจากสถานการณ์เข้าสู่กองทุน เพื่อรองรับการทำงานวางแผนงาน - การให้กองทุนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำแผน
- ความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผล ข้อเสนอแนะในการเขียนโครงการ - จะเชิญวิทยากรมาสอน ก่อนที่จะขอรับงบกองทุน รวมถึงการเขียนให้อยู่ในกรอบของระเบียบกองทุน - จัดทีมชุดติดตามการดำเนินผล เช่น กลุ่มอนุวิชาการมาหารือว่าเราจะทำอย่างไรต่อไป ในปีถัดไป
- ชุมชนเมืองแต่ทำงานยาก ทำอย่างไรให้คนเข้ามามีส่วนร่วม ข้อเสนอแนะเว็บไซต์กองทุน
- อบต.บ้านตุ๋น มีเจ้าหน้าที่คนเดียวที่ดำเนินโครงการ เดิมเจ้าหน้าที่ลงข้อมูลในเว็บไซต์ทางท้องถิ่นอยู่แล้ว อยากให้เว็บไซต์ท้องถิ่นและเว็บไซต์กองทุนของทางทีม สนส. มีความสอดคล้องเชื่อมกัน
- เว็บไซต์หลักที่ใช้อยู่ของพื้นที่ค่อนข้างใช้งานง่ายอยู่แล้ว แต่เว็บไซต์ทาง สนส. มีความละเอียดมาก ยุ่งยากในการดำเนินการ  เรื่องวัตถุประสงค์ (เป้าหมาย 1 ปี) ค่อนข้างยากที่ไปต่อ ต้องคิดวิเคราะห์เยอะ

ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่และการทำแผนปี 67 (เขต 12) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี25 ตุลาคม 2566
25
ตุลาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย mataharee
 • ตุลา 1.3.jpg
 • ตุลา.jpg
 • ตุลา 1.5.jpg
 • ตุลา 1.1.jpg
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • รายงานความก้าวหน้าในพื้นที่ปี 2566
 • วางเเผนการทำแผนปี 2567
 • ข้อเสนอเเนะ/ผลที่ได้รับ
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เเต่ละกองทุนวางเเผนปี 67 เเล้ว
 • เก็บข้อมูลปี 66 เรียบร้อยเเล้ว
 • เเจ้งรายละเอียดวิธีกาวางเเผนงานปี 67
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ20 กันยายน 2566
20
กันยายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย mataharee
 • ปัตต55.jpg
 • ปัต 546.jpg
 • ปัตตานร 11.jpg
 • ปัตตานีท1.3.jpg
 • ปัตตานี.jpg
 • ปัตตานร 11.jpg
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • รายงานการดำเนินงาน
 • นำเสนอการดำเนินงานเก็บข้อมูลในพื้นที่
 • ข้อเสนอเเนะ/อุปสรรค
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ประเด็นผู้สูงอายุในพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อน
 • ต้องการความร่วมมือของผู้นำชุมชนมากยิ่งขึ้น
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควให้ควาสำคัญยิ่งขึ้น
 • หาจุดเด่นถึงปัญหาเเละสิ่งที่ชุมชนต้องการเจอเพื่อนำมาต่อยอด
 • หาเเนวทางเเละวางเเผนการทำงานปี 2567
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนผลการดำเนินโครงการ18 สิงหาคม 2566
18
สิงหาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย mataharee
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ทบทวนเป้าหมาย
 • ปัญหาและความกังวล
 • ข้อเสนอเเนะ
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ทบทวนเป้าหมาย 2 อย่าง กองทุนศูนย์เรียนรู้ 80 กองทุน ต้องมีความสอดคล้องกับแผนงานยุทศาสตร์ และมีเป้าหมายที่จะขยายผลกองทุน อย่างน้อย 150 โครงการ โดยแบ่งเป็นกองทุนละ 2 โครงการ โดยมีคู่มือในการทำแผนประกอบ 8 ประเด็น
 • ข้อเสนอแนะ  ต้องพยายามทำให้พื้นที่เห็นความสำคัญมากกว่านี้
 • ปัจจัยเอื้อในการดำเนิน/การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนกลาง ข้อเสนอแนะ
 • ข้อมูลมองเป็นตัวสำคัญที่สุด แต่ต้องทำยังไงให้เขาได้รับข้อมูลมาที่สุด และเข้าถึงได้จริง
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพี่เลี้ยงระดับอำเภอและตำบลเพื่อเขียนแผนและโครงการในระบบสุขภาพชุมชน พื้นที่เขตสุขภาพที่ 1031 กรกฎาคม 2566
31
กรกฎาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย mataharee
 • อุ1.jpg
 • อุ 4.jpg
 • อุ2.jpg
 • อุ 5.jpg
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ทบทวนการทำงานเเละติดตามกระบวนการทำงานของพื้นที่
 • หารือเเนวทางในการทำงานร่วมกัน
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้ผลลัพธ์ของงานในการติดตามงานจากผู้รับผิดชอบซึ่งมีผลที่ดีขึ้นตามลำดับ
 • เเนวทางในการปฏิบัติร่วมเป็นไปเเนวทางเดียวกัน
 • ชี้เเจงเป้าหมายการทำงานที่สามารถต่อยอดได้ในหน่วยงานอื่น
ประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำแผนและพัฒนาข้อเสนอโครงการฯ18 กรกฎาคม 2566
18
กรกฎาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย ภานิชา เขต 4
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

พี่เลี้ยงทั้ง 13 เขต รายงานผลการดำเนินงานของแต่ละเขต รายงานปัญหาที่พบเจอ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เห็นปัญหาของแต่ละเขต ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

ประชุมความก้าวหน้าการดำเนินงานพร้อมปัญหาและอุปสรรค15 พฤษภาคม 2566
15
พฤษภาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย ภานิชา เขต 4
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-รายงานผลดำเนินงานทั้ง 13 เขต - ปัญหาและอุปสรรคที่เจอ -การวางแผนงาน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • แต่ละเขตมีการเก็บข้อมูลครบทั้ง 3 ชุดแล้ว
 • พัฒนาโครงการ
 • จัดอบรมพี่เลี้ยง
 • ติดตามการเขียนโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนและพัฒนาโครงการฯ28 มีนาคม 2566
28
มีนาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย mataharee
 • 29.3.66 ติดตามประเมินผลโครงการ คุณสมชาย คุณดวงดาว.pdf
 • 29.3.66 การพัฒนาโครงการ คุณสงกา.pdf
 • 28.3.66 การทำแผน คุณเพชรรุ่ง.pdf
 • กิจกรรม ประชุม 28-29 .03.66.docx
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

• ทบทวนการเก็บข้อมูล : ปัญหา ข้อจำกัด • การใช้ข้อมูล : การวิเคราะห์ข้อมูล • ปัญหา/อุปสรรค : แนวทางแก้ปัญหา • พัฒนาศักยภาพการทำแผน การพัฒนาโครงการ และการติดตามประเมินผล

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทราบแนวทางการได้มาซึ่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
พี่เลี้ยง/คณะทำงานได้ฝึกใช้เว็บไซต์ในการทำแผน การพัฒนาโครงการ และการติดตามประเมินผล
พี่เลี้ยง/คณะทำงานมีความเข้าใจเรื่องการทำแผน การพัฒนาโครงการ และการติดตามประเมินผล

ประชุมรายงานความก้าวหน้าและปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาเครื่องมือ16 มีนาคม 2566
16
มีนาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย mataharee
 • สรุปประชุมวันที่ 16.02.docx
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-แต่ละเขตรายงานผลการเก็บข้อมูล ปัญหา พร้อมข้อเสนอแนะ -หาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่งอมือเก็บข้อมูลสถานการณ์ชุมชน และเว็บไซ๖์กองทุนให้สอดคล้องต่อการใช้งานมากขึ้น

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทราบผลการเก็บข้อมูลของแต่ละพื้นที่ และเว็บไซต์ได้มีการปรับปรุงให้เหมะแก่การใช้งานมากยิ่งขึ้น

ประชุมหารือและเสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ในการวิเคราะห์ผลข้อมูลสถานการณ์สุขภาพชุมชน28 กุมภาพันธ์ 2566
28
กุมภาพันธ์ 2566รายงานจากพื้นที่ โดย ภานิชา เขต 4
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

พี่เลี้ยงทั้ง 13 เขต เสนอความคิดเห็นในการพัฒนาเว็บไซต์

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ข้อเสนอเพื่อพัฒนาเว็บไซต์

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลเเละอำเภอเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน15 กุมภาพันธ์ 2566
15
กุมภาพันธ์ 2566รายงานจากพื้นที่ โดย ภานิชา เขต 4
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-พี่เลี้ยงทั้ง 13 เขต รายงานความก้าวหน้าของแต่ละเขต -พี่เลี้ยงแจ้งปัญหาและอุปสรรคในการลงเก็บข้อมูลในแต่ละเขตพื้นที่ -พี่เลี้ยงซักถามข้อสงสัย

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ทราบผลการดำเนินงานของพื้นที่ทั้ง 13 เขต พร้อมปัญหาและอุปสรรคจากการเก็บข้อมูลในแต่ละเขตพื้นที่ และได้ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานในอนาคต

ประชุมชี้เเจงแนวทางการดำเนินงานโครงการบูรณาการกลไกลสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอเพื่อการจัดการระบบสุขภาพขุมชน เเละลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เขต 1015 มกราคม 2566
15
มกราคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย mataharee
 • สรุปประชุมอุบล.docx
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ได้ลงนาม MOU กับกองทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของเขต 10

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการชี้เเจงเเนวทางการดำเนินงาน พบผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานเเละการเเสดงความคิดเห็นของคณะทำงานไปในทิศทางเดียว ทั้งนี้เกิดผลดีในเเง่ของการปฏิบัติงานเเละการบันทึก (MOU) รวมกันตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เขต 10

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือเพื่อเก็บเเละวิเคราะห์ข้อมูลสถานกาารณ์ชุมชน11 มกราคม 2566
11
มกราคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย mataharee
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

อบรมให้ความรู้เเละวางเเผนงานการใช้เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานเข้าใจการใช้เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลสถานการณ์

ประชุมหารือและเสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูลสถานการณ์ในชุมชน27 ธันวาคม 2565
27
ธันวาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย jindawan
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ได้หารือเเนวทางในการปรับปรุงคู่มือ เเละข้อเสนอเเนะร่วมกันในการปฏิบัติงานในการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แนวทางการพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูลสถานการณ์ในชุมชน ซึ่งได้ข้อสรุปร่วมในมติที่ประชุมถึงการเก็บข้อมูลชุมชน โดยในการเก็บข้อมูลจะมีพี่เลี้ยงเเละเเอดมินกองทุนที่สามารถมองเห็นจำนวนรายการที่ตอบกลับจากพื้นที่ในระบบได้เเละสามารถดูรายละเอียดการตอบกลับได้ทุกข้อ นอกจากนี้สมาชิกที่เพิ่มใหม่จะไม่สามารถเห็นข้อมูลส่วนกลางได้ เเต่สามารถมองเห็นแบบสอบถามในส่วนบุคคลได้เท่านั้น

กิจกรรมทดสอบเครื่องมือเก็บข้อมูลสถานการณ์ชุมชน24 ธันวาคม 2565
24
ธันวาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย ภานิชา เขต 4
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทดสอบเครื่องมือการเก็บข้อมูลสถานการณ์ชุมชน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทราบข้อบกพร่องขอเครื่องมือและแนวทางการแก้ไขปรับปรุง ทำให้เครื่องมือเก็บข้อมูลสถานการณ์ชุมชนเสถียรมากขึ้น

ประชุมชี้แจงแจงเรื่องการเงินและพัสดุ โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชม13 ธันวาคม 2565
13
ธันวาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย ภานิชา เขต 4
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แนะนำการจัดทำเอกสารการเงินสำหรับพื้นที่เพื่อเบิกจ่าย • รายงานการขอซื้อหรือขอจ้าง • รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ
• ใบสั่งซื้อ หรือ สั่งจ้าง

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-คณะทำงานทุกเขตรับทราบการเบิกจ่ายเงินในโครงการฯ -คณะทำงานรับทราบข้อตกลงต่างๆ

ประชุมหารือพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูล30 พฤศจิกายน 2565
30
พฤศจิกายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย ภานิชา เขต 4
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

• นักโปรแกรมเมอร์เสนอ website ระบบการจัดการบริหารกองทุนฯ ที่ใช้ในการพัฒนาแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตาม ประเมินผลโครงการ ประเด็นอาหาร กิจกรรมทางกาย สุรา ยาสูบ สารเสพติด ปัญหาสุขภาพอุบัติใหม่ อุบัติเหตุทางถนน ขยะ PM2.5 และสุขภาพจิต
• นักโปรแกรมเมอร์เสนอ website/ Application การเก็บข้อมูลสถานการณ์แต่ละประเด็น •หารือเพื่อปรับปรุง website/ Application ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ website/ Application ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

อบรมเสริมทักษะการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ ด้านการเงิน การบัญชี กับ สสส.24 พฤศจิกายน 2565
24
พฤศจิกายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย mataharee
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สสส. อบรมทักษะการจัดการเเละวางเเผนงานด้านบัญชี เพื่อให้เกิดข้อตกลงเเละความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานการปฏิบัติงาน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้เเละความเข้าใจในการทำงานด้านการเงิน เเละบัญชีมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลดีอย่างยิ่งในการดำเนินงานโครงการ

ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) อ.หนองจิก อ.ยะหริ่ง อ.เมือง จ.ปัตตานี17 พฤศจิกายน 2565
17
พฤศจิกายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย ภานิชา เขต 4
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

• นายเศวต เพชรบุ้ย นายอำเภอเมืองปัตตานี รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการประชุมฯ
• ดร.กลุทัต หงส์ชยางกูร และ ดร.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ ชี้แจงโครงการฯ • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) ระหว่าง 1.พชอ. อ.หนองจิก กับกองทุนตำบลในอำเภอหนองจิกจำนวน 13  กองทุน 2.พชอ. อ.ยะหริ่ง กับกองทุนตำบลในอำเภอยะหริ่ง จำนวน 9  กองทุน 3.พชอ. อ.เมืองปัตตานี กับกองทุนตำบลในอำเภอเมืองปัตตานี จำนวน 10  กองทุน • เสนอประเด็นปัญหาที่ พชอ. มีนโยบายในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

• เกิดการบูรณาการกลไกระบบสุขภาพระดับตำบลและกลไกระบบสุขภาพระดับอำเภอ จำนวน 32 กองทุน ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.หนองจิก อ.ยะหริ่ง และอ.เมือง จ.ปัตตานี โดยการทำ MOU • ได้กองทุนศูนย์เรียนรู้ จำนวน 22 กองทุน ประกอบด้วย 1. อำเภอหนองจิง 13 กองทุน ได้แก่ กองทุนเทศบาลตำบลบ่อท กองทุนเทศบาลตำบลหนองจิก กองทุนตำบลเกาะเปาะ กองทุนตำบลคอลอตันหยง กองทุนตำบลดอนรัก กองทุนตำบลดาโต๊ะ กองทุนตำบลตุยง กองทุนตำบลท่ากำชำ กองทุนตำบลบางตาวา กองทุนตำบลปุโละปุโย กองทุนตำบลลิปะสะโง กองทุนตำบลยาบี และกองทุนตำบลบางเขา และ 2. อำเภอยะหริ่ง 9 กองทุน ได้แก่ กองทุนตำบลตาลีอายร์ กองทุนตำบลตะโละกาโปร์ กองทุนตำบลปิยามุมัง กองทุนตำบลตาแกะ กองทุนตำบลหนองแรด กองทุนเทศบาลตำบลยะหริ่ง กองทุนเทศบาลตำบลตอหลัง กองทุนตำบลตะโละ และกองทุนตำบลตันหยงดาลอ
• ได้กองทุนขยายผลที่สมัครใจ จำนวน 10 กองทุน ในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี ได้แก่ กองทุนตำบลบาราโฮม กองทุนตำบลปะกาฮะรัง กองทุนตำบลตะลุโบะ กองทุนตำบลตันหยงลุโละ กองทุนตำบลปูยุด กองทุนตำบลคลองมานิง กองทุนตำบลกามิยอ กองทุนเทศบาลตำบลรูสะมิแล กองทุนตำบลบานา และกองทุนตำบลบาราเฮาะ
• ได้พี่เลี้ยงทั้งหมด 12 ท่าน

ประชุมชี้แจงโครงการ วางแผนการดำเนินงาน และพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน17 ตุลาคม 2565
17
ตุลาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย ภานิชา เขต 4
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

• ชี้แจงโครงการ และวางแผนการดำเนินงาน • พัฒนาศักยภาพการทำแผน การพัฒนาโครงการ
และการติดตามประเมินผล ประเด็นกิจกรรมทางกาย วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 • พัฒนาศักยภาพการทำแผน การพัฒนาโครงการ
และการติดตามประเมินผล ประเด็นมลพิษจากสิ่งแวดล้อม • พัฒนาศักยภาพการทำแผน การพัฒนาโครงการ
และการติดตามประเมินผล ประเด็นยาสูบ วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 • พัฒนาศักยภาพการทำแผน การพัฒนาโครงการ
และการติดตามประเมินผล ประเด็นความปลอดภัย ทางถนน • พัฒนาศักยภาพการทำแผน การพัฒนาโครงการ
และการติดตามประเมินผล ประเด็นปัญหาสุขภาพ อุบัติใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 • พัฒนาศักยภาพการทำแผน การพัฒนาโครงการ
และการติดตามประเมินผล ประเด็นสุราและสิ่งเสพติด • พัฒนาศักยภาพการทำแผน การพัฒนาโครงการ
และการติดตามประเมินผล ประเด็นสุขภาพจิต

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 • พัฒนาศักยภาพการทำแผน การพัฒนาโครงการ
และการติดตามประเมินผล ประเด็นอาหาร • สรุปแนวทางการดำเนินโครงการและจัดทำแผน การดำเนินงานระดับเขต

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-คณะทำงานเข้าใจรายละเอียดโครงการ
-คณะทำงานเข้าใจเรื่องการทำแผน พัฒนาโครงการ และการติดตามประเมินผล ในแต่ละประเด็นมากขึ้น พร้อมทั้งได้ช่วยกันปรับตัวชี้วัดในแต่ละประเด็น -ได้แผนการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่

ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน10 ตุลาคม 2565
10
ตุลาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย ภานิชา เขต 4
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แผนการดำเนินงานโครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน