สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

งานบริหารกลาง โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนผลการดำเนินโครงการ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนผลการดำเนินโครงการ

18 สิงหาคม 2566
matahareemataharee
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • ทบทวนเป้าหมาย
  • ปัญหาและความกังวล
  • ข้อเสนอเเนะ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ทบทวนเป้าหมาย 2 อย่าง กองทุนศูนย์เรียนรู้ 80 กองทุน ต้องมีความสอดคล้องกับแผนงานยุทศาสตร์ และมีเป้าหมายที่จะขยายผลกองทุน อย่างน้อย 150 โครงการ โดยแบ่งเป็นกองทุนละ 2 โครงการ โดยมีคู่มือในการทำแผนประกอบ 8 ประเด็น
  • ข้อเสนอแนะ  ต้องพยายามทำให้พื้นที่เห็นความสำคัญมากกว่านี้
  • ปัจจัยเอื้อในการดำเนิน/การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนกลาง ข้อเสนอแนะ
  • ข้อมูลมองเป็นตัวสำคัญที่สุด แต่ต้องทำยังไงให้เขาได้รับข้อมูลมาที่สุด และเข้าถึงได้จริง
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open