สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

งานบริหารกลาง โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

20 กันยายน 2566
matahareemataharee
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ปัตตานร 11.jpgปัตตานร 11.jpg
 • photo ปัตตานี.jpgปัตตานี.jpg
 • photo ปัตตานีท1.3.jpgปัตตานีท1.3.jpg
 • photo ปัตตานร 11.jpgปัตตานร 11.jpg
 • photo ปัต 546.jpgปัต 546.jpg
 • photo ปัตต55.jpgปัตต55.jpg
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • รายงานการดำเนินงาน
 • นำเสนอการดำเนินงานเก็บข้อมูลในพื้นที่
 • ข้อเสนอเเนะ/อุปสรรค
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ประเด็นผู้สูงอายุในพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อน
 • ต้องการความร่วมมือของผู้นำชุมชนมากยิ่งขึ้น
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควให้ควาสำคัญยิ่งขึ้น
 • หาจุดเด่นถึงปัญหาเเละสิ่งที่ชุมชนต้องการเจอเพื่อนำมาต่อยอด
 • หาเเนวทางเเละวางเเผนการทำงานปี 2567
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open