สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

งานบริหารกลาง โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ

ประชุมหารือพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูล

ประชุมหารือพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูล

30 พฤศจิกายน 2565
ภานิชา เขต 4ภานิชา เขต 4
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

• นักโปรแกรมเมอร์เสนอ website ระบบการจัดการบริหารกองทุนฯ ที่ใช้ในการพัฒนาแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตาม ประเมินผลโครงการ ประเด็นอาหาร กิจกรรมทางกาย สุรา ยาสูบ สารเสพติด ปัญหาสุขภาพอุบัติใหม่ อุบัติเหตุทางถนน ขยะ PM2.5 และสุขภาพจิต
• นักโปรแกรมเมอร์เสนอ website/ Application การเก็บข้อมูลสถานการณ์แต่ละประเด็น •หารือเพื่อปรับปรุง website/ Application ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ website/ Application ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,000.00 0.00 6,790.00 0.00 0.00 0.00 11,790.00 lock_open