สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

งานบริหารกลาง โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ

ประชุมติดตามประเมิน และรายงานความก้าวหน้าให้กับ พชอ. จ.พัทลุง

ประชุมติดตามประเมิน และรายงานความก้าวหน้าให้กับ พชอ. จ.พัทลุง

25 มกราคม 2567
matahareemataharee
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo สนม.jpgสนม.jpg
 • photo สนส 4.jpgสนส 4.jpg
 • photo สมนึด.jpgสมนึด.jpg
 • photo สมนึก.jpgสมนึก.jpg
 • photo สน.jpgสน.jpg
 • photo สน่นย5.jpgสน่นย5.jpg
 • photo สนส 444.jpgสนส 444.jpg
 • photo สมนึก1.jpgสมนึก1.jpg
 • photo สนส.jpgสนส.jpg
 • photo สนส 444.jpgสนส 444.jpg
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • รายงานความคืบหน้าแผนงานกองทุน
 • ทบทวนโครงการปี 2567
 • แนวทางและวิธีการเพื่อการดำเนินงานสู่เป้าหมาย วิเคราะห์ตามปัจจัยกำหนดสุขภาพ
 • โครงการที่พัฒนาผ่านเว็บ ปี 2567  เฉพาะ 10
 • วางแผนและแบ่งงานเพื่อดำเนินกิจกรรม
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • โครงการที่ตอบยุทธศาสตร์ พชอ. (ศรีนครินทร์) ที่ได้รับอนุมัติ  จำนวน 5 โครงการ
 • โครงการที่ตอบยุทธศาสตร์ พชอ.(ศรีนครินทร์) ที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 9 โครงการ
 • เลี้ยงกองทุน คณะทำงานระดับพื้นที่ที่ได้รับพัฒนาให้ใช้เว็บได้  83
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open