สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

งานบริหารกลาง โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ

ประชุมหารือและเสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูลสถานการณ์ในชุมชน

ประชุมหารือและเสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูลสถานการณ์ในชุมชน

27 ธันวาคม 2565
jindawanjindawan
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ได้หารือเเนวทางในการปรับปรุงคู่มือ เเละข้อเสนอเเนะร่วมกันในการปฏิบัติงานในการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แนวทางการพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูลสถานการณ์ในชุมชน ซึ่งได้ข้อสรุปร่วมในมติที่ประชุมถึงการเก็บข้อมูลชุมชน โดยในการเก็บข้อมูลจะมีพี่เลี้ยงเเละเเอดมินกองทุนที่สามารถมองเห็นจำนวนรายการที่ตอบกลับจากพื้นที่ในระบบได้เเละสามารถดูรายละเอียดการตอบกลับได้ทุกข้อ นอกจากนี้สมาชิกที่เพิ่มใหม่จะไม่สามารถเห็นข้อมูลส่วนกลางได้ เเต่สามารถมองเห็นแบบสอบถามในส่วนบุคคลได้เท่านั้น

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
8,000.00 0.00 4,332.00 0.00 222.00 320.00 12,874.00 lock_open