สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

งานบริหารกลาง โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ

ประชุมความก้าวหน้าการดำเนินงานพร้อมปัญหาและอุปสรรค

ประชุมความก้าวหน้าการดำเนินงานพร้อมปัญหาและอุปสรรค

15 พฤษภาคม 2566
ภานิชา เขต 4ภานิชา เขต 4
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-รายงานผลดำเนินงานทั้ง 13 เขต - ปัญหาและอุปสรรคที่เจอ -การวางแผนงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • แต่ละเขตมีการเก็บข้อมูลครบทั้ง 3 ชุดแล้ว
 • พัฒนาโครงการ
 • จัดอบรมพี่เลี้ยง
 • ติดตามการเขียนโครงการ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open