สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมติดตามประเมินผลและรายงานความก้าวหน้าให้กับ พชอ.พัทลุง

กิจกรรม : ประชุมติดตามประเมินผลและรายงานความก้าวหน้าให้กับ พชอ.พัทลุง
วันที่ 25/03/2024 - 26/03/2024
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :